വിഷയം: ‍ Doubts

പിതാവിന്‍റെ സ്മരണാർത്ഥം പിതാവിന്‍റെ ഖബ്റിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം മണ്ണെടുത്തു വീട്ടിലെ പ്ലാന്‍റ പോട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ടു. ഇതിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Baiju kamal

May 10, 2024

CODE :Abo13600

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

പൊതുവെ, ഖബ്റിന് മേലുള്ള  മണ്ണ് എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സുന്നതുമില്ലെന്ന് ഓർക്കുക. സഹോദരൻ ചെയ്ത കാര്യം തെറ്റല്ലെങ്കിലും മരിച്ചവരെ ഓർക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തും അവരിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കുടംബ ബന്ധം നിലനിർത്തിയുമാണ് .

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter