ഹജ്ജിന്റെ മാസങ്ങളില്‍ ഉംറ ചെയ്താല്‍ ഹജ്ജ് നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

rafeeq

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഹജ്ജും ഉംറയും വഴിയാലും തടിയാലും സാധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഒരിക്കല്‍ ഉംറ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിരുപാധികം ഹജ്ജ് നിര്‍ബന്ധമാവില്ല. എന്നാല്‍, ഉംറ ചെയ്തത് ഹജ്ജിന്റെ മാസങ്ങളിലാണെങ്കില്‍ (ശവ്വാല്‍ മുതല്‍ അറഫ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ ) അയാളുടെ മേല്‍ അതോടെ ഹജ്ജ് നിര്‍ബന്ധമാവുന്നു, കാരണം, വഴിയാല്‍ സാധ്യമാവുക എന്നത് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്നാല്‍ അതിനര്‍ത്ഥം, അയാല്‍ ആ വര്‍ഷം തന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ജീവിതത്തില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലുമായി അത് ചെയ്ത് വീട്ടേണ്ടതാണ്, ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടാല്‍ ആരെങ്കിലും അയാള്‍ക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്തുവീട്ടേണ്ടതോ അനന്തരസ്വത്തില്‍നിന്ന് അതിനായി നീക്കിവെച്ച് ആരെയെങ്കിലും അയച്ച് അത് ചെയ്യിക്കേണ്ടതോ ആണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter