ചില സ്ത്രീകള്‍ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്തതിനു ശേഷം മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുമോ എന്ന ഭയത്താല്‍ ദിവസങ്ങളോളം കുളിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ട് .ഇഹ്റാമില്‍ പ്രവേശിച്ച ശേഷം കുളിക്കുക , മുടി ചീകുക പോലോത്ത കാരണങ്ങളാല്‍ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുന്നത് തെറ്റാണോ

ചോദ്യകർത്താവ്

സാലിം കുഴിമണ്ണ

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇഹ്റാം ചെയ്തവന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കൊണ്ട് മുടി കൊഴിഞ്ഞാല്‍ ഫിദ്‍യ നിര്‍ബന്ധമാണ്. നഖം കൊണ്ട് ചൊറിയുക മുടി ചീകുക പോലോത്തത് ചെയ്യല്‍ കറാഹതാണ്. ഇവ കാരണമായി മുടി കൊഴിഞ്ഞാല്‍ ഫിദ്‍യ നിര്‍ബന്ധമാവുകയും ചെയ്യും. മുടി കൊഴിഞ്ഞത് ഇവ കാരണമാണോ അതോ ആദ്യമേ പറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മുടി വീണതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചാല്‍ ഫിദ്‍യ നിര്‍ബന്ധമില്ല. വുളു ചെയ്യുമ്പോഴോ കുളിക്കുമ്പോഴോ സ്വയം പ്രവര്‍ത്തനം മൂലമല്ലാതെ മുടി കൊഴിഞ്ഞാല്‍ ഫിദ്‍യ നല്‍കേണ്ടതില്ല. ഒരാടിനെ അറുക്കുക, മൂന്ന് സ്വാഅ് ആറു മിസ്കീന്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കുക, മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോല്‍ക്കുക ഇവിയിലേതെങ്കിലുമൊന്നാണ് ഫിദ്‍യ. ഒരേ സമയത്തും സ്ഥലത്തും വെച്ച് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മുടിയെടുത്താലാണ് ഈ ഫിദ്‍യ നിര്‍ബന്ധമാവുക. രണ്ട് മുടിയാണെങ്കില്‍ രണ്ട് മുദ്ദൂം ഒരു മുടിയാണെങ്കില്‍ ഒരു മുദ്ദുമാണ് നല്‍കേണ്ടത്. വിത്യസ്ത സമയത്തോ സ്ഥലത്തോ വെച്ച്  മൂന്നില്‍ കുറഞ്ഞ വീതം മുടികളെടുത്താല്‍ മുടികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് മുദ്ദ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter