ഉംറ ശരിയാവാന്‍ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുല്‍ ഹയ്യ് തങ്ങള്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഉംറ ശരിയാവാന്‍ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യല്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ല. വെട്ടിയാലും മതി. ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മുടിയെടുത്താലും മതിയാവും. എന്നാല്‍ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. അത് നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള പണ്ഡിതരുമുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter