ഞാന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പണം കൊടുക്കാന്‍ ഉണ്ട് അയ്യാള്‍ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അയ്യാളുടെ കുടുംബങ്ങളും ഞാന്‍ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാല്‍ എന്‍റെ ഹജ്ജ് ശരിയാവുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

മുബശ്ശിര്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. കടം വീട്ടല്‍ ഹജ്ജ് ശരിയാവാനുള്ള നിബന്ധനയല്ല. കടം ഉള്ളവനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശരിയാവുകയും ചെയ്യും. കടം വീട്ടാനുള്ള പണവും പുറമെ ഹജ്ജിനുള്ള സമ്പാദ്യവുമുണ്ടെങ്കില്‍ ഹജ്ജ് നിര്‍ബന്ധവുമാണ്. കൂടുതലറിയാന്‍ ഇവിടെ വായിക്കുക. കടം വീട്ടാനുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ വായിക്കാം. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter