വിഷയം: ‍ ഹജ്ജ്

എപ്പോഴാണ് മുസ്ദലിഫ വിടേണ്ടത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Fathima k

Jun 19, 2024

CODE :Oth13692

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഹജ്ജ്മായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter