വിഷയം: ‍ ഉദ്ഹിയത്തിന്റെ കൂടെ അഖീഖതും

ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അഖീഖത്തിനു കൂടെ നിയ്യത്ത് കരുതി അറുക്കാന്‍ പറ്റുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammed Riyas

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ കുട്ടി ജനിച്ചാല്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പെട്ടതാണ് അഖീഖത്. മേല്‍ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം മുമ്പ് നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക. കൂടുതലറിയാന്‍ നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter