ബാങ്കില്‍നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത് കൊടുത്താല്‍, ആ പണത്തിന് സകാത് ഉണ്ടോ? സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവാന്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തി ആവേണ്ടതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ബാങ്ക് പലിശ സ്ഥാപനമാണെന്നും അതില്‍നിന്ന് വായ്പ വാങ്ങുന്നതും അതില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമെല്ലാം പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടലും ഹറാമുമാണെന്ന് ആദ്യമേ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ബാങ്കില്‍നിന്ന് സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി വായ്പയെടുത്ത് ആ തുക അതുപോലെ സുഹൃത്തിന് കൈമാറുകയാണെങ്കില്‍ അതിന് സകാതില്ലെന്ന് പറയാം. എന്നാല്‍, വായ്പയെടുത്തത് ഉപയോഗിക്കുകയും സമാനമായ വേറെ കാശ് ആണ് കടം നല്‍കിയതുമെങ്കില്‍, കിട്ടാനുള്ള കടത്തില്‍ അതും ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ്. സകാത് എന്നത് കണക്കും വര്‍ഷവും പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ സ്വത്തുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ബാധ്യതയാണ്. സ്വതന്ത്രനും മുസ്ലിമുമായ എല്ലാവരുടെ മേലിലും നിര്‍ബന്ധമാവുന്നതാണ് സകാത്. സ്വത്തിന്‍റെ ഉടമക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തി ആവേണ്ടതില്ല. കുട്ടികളുടെ സ്വത്തിലും അത് നിര്‍ബന്ധം തന്നെയാണ്. കുട്ടിയുടെ സ്വത്തിന്‍റെ സകാത് വിഹിതം കണക്കാക്കി അവകാശികള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടത് രക്ഷിതാവിന്‍റെ കടമയാണ്. അതിന് കുട്ടിയുടെ അനുവാദം പോലും ആവശ്യമില്ല. ഹലാലായത് മാത്രം സമ്പാദിക്കാന്‍ നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter