അദ്ധ്വാനിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ആഢംബരജീവിതം നയിച്ച് ചെലവാക്കുകയും ചെയ്താല്‍ സകാതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവുന്നത് ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ണ്ണമായും കൈയ്യിലിരിക്കുന്ന പണത്തിനാണ്. ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നതിന് സകാത് ഇല്ല, അത് ആഢംബരജീവിതത്തിന് ചെലവഴിച്ചാലും അത് തന്നെയാണ് വിധി. ആഢംബര ജീവിതം അതിന്‍റെ തോതനുസരിച്ച് നിഷിദ്ധമാണെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter