വീടോ സ്ഥാപനമോ ഉണ്ടാക്കാനായി വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിന് സകാത് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ എങ്ങനെ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. വീടുണ്ടാക്കാനായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന് സകാത് ഇല്ല. സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാനായി സ്ഥലം വാങ്ങിയാല്‍, ആ സ്ഥലം കച്ചവടച്ചരക്ക് എന്ന പരിധിയില്‍ കണക്കെടുക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് കച്ചവടാവശ്യാര്‍ത്ഥമുള്ള വസ്തുക്കളിലെ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളിലാണ് അത് വരിക. അതിന് സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവുകയില്ല. സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍, അതിന്‍റെ വാടക ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് കാശിന്‍റെ സകാത് ബാധകമാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter