നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തങ്ങന്മാര്‍ നബി കുടുംബത്തില്‍ പെട്ടവരാണെന്നതിനാല്‍ സകാത് വാങ്ങാന്‍ പറ്റുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നബി കുടുംബത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ ആവാതിരിക്കല്‍ സകാത് വാങ്ങുന്നവരുടെ നിബന്ധനകളില്‍ പെട്ടതായാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. പ്രബലമായ അഭിപ്രായപ്രകാരം തങ്ങന്മാര്‍ക്ക് സകാത് വാങ്ങാവുന്നതല്ല. അക്കാര്യം സകാതിന്‍റെ അവകാശികള്‍  എന്നതില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശാഫീ മദ്ഹബിലെ തന്നെ ഇമാം ഇസ്ത്വഖരീ, അബൂസഅ്ദ് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതര്‍, ഗനീമത്, ഫൈഅ് തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാത്തിടത്ത് തങ്ങന്മാര്‍ക്ക് സകാത് വാങ്ങാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter