യതീം ഖാനകള്‍, അഗതി മന്ദിരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവക്ക് സകാത് നല്‍കാമോ? കൂടുതല്‍ അവകാശികളുണ്ടെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കാണ് മുന്‍ഗണന? പാവങ്ങള്‍ക്ക് വീട് വെക്കാന്‍ സഹായം ചെയ്താല്‍ സകാത് വീടുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സകാതുകളുടെ അവകാശികള്‍ വ്യക്തികളാണ്, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയാല്‍ സകാത് വീടുകയില്ല. യതീം ഖാനകളിലോ അഗതിമന്ദിരങ്ങളിലോ സകാതിന് അവകാശികളായവര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് വ്യക്തിപരമായി നല്‍കാവുന്നതാണ്. യതീംഖാനകളും അഗതിമന്ദിരങ്ങളുമെല്ലാം നടത്തേണ്ടത് സാമൂഹ്യബാധ്യതയാണ്, അതിന് സകാത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവതല്ല എന്നതും പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. സാധിക്കുമെങ്കില്‍ ലഭ്യമായ അവകാശികള്‍ക്കെല്ലാം നല്‍കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് സാധ്യമാവാത്തിടത്ത്, ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട മൂന്ന് വീതം പേര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതാണ്. വിവിധ വിഭാഗക്കാരില്‍ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതായി ആരെയും ഫിഖ്ഹ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എടുത്തുപറയുന്നില്ല. അവകാശികളായ ബന്ധുക്കളുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെയാണ് മുന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അനുയോജ്യമായ വീടില്ലാത്ത, അതിന് സാധിക്കാത്ത വ്യക്തി ഫഖീറോ മിസ്കീനോ തന്നെയാണ്. അയാള്‍ക്ക് സകാത് നല്‍കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ നല്‍കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് സകാത് ആണെന്ന നിയ്യത് വേണം. നല്‍കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് സകാതിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter