ഗള്‍ഫിലെ കച്ചവടത്തിന് നാട്ടില്‍ സകാത് നല്‍കാമോ? സ്വന്തം മഹല്ലില്‍ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അവകാശികളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുവരുത്താമോ അതോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഓരോന്നിന്റെയും സകാത് അതാത് സ്ഥലത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സകാത് നിര്‍ബന്ധമായ സ്വത്ത് എവിടെയാണോ അവിടെ വേണം കൊടുക്കാന്‍.. ശരീരത്തിന്റെ സകാത് ആയ ഫിത്റ് സകാത്, ശരീരം എവിടെയാണോ അവിടെ വേണം കൊടുക്കാന്‍. എന്നാല്‍ ഇതിലെല്ലാം, കൂടുതല്‍ അര്‍ഹരായ ബന്ധുക്കളോ മറ്റോ ആയ അവകാശികള്‍ മറ്റൊരു നാട്ടിലാവുകയോ സ്വത്തിന്റെ നാട്ടില്‍ അവകാശികളെ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ സകാത് മറ്റൊരു മഹല്ലിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ശാഫി മദ്ഹബിലെ തന്നെ പല പണ്ഡിതരും മറ്റു മദ്ഹബിലെ പണ്ഡിതരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് അമല്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം മഹല്ലില്‍നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് മറ്റുമഹല്ലില്‍ കൊടുക്കുന്നതും ഇതേ പരിധിയിലാണ് വരിക. സകാത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം, അത് പാവങ്ങളുടെ അവകാശമാണല്ലോ. അവകാശം അവര്‍ക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് അവകാശം കൈപറ്റിയവരുടെ കടമയാണല്ലോ. എന്നാല്‍, സ്വന്തം മഹല്ലിലല്ലാത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്കോ മറ്റോ സകാത് കൊടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം, അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതില്‍ നിന്ന് മുക്തമായേക്കാം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ അത് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter