ഭാര്യയുടെ 20 പവന്‍ ആഭരണം 5 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വിറ്റു. അതിന് സകാത് എത്ര കൊടുക്കണം?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇരുപത് പവന്‍ എന്നതൊക്കെ അനുവദനീയമായ ആഭരണത്തിന്‍റെ ഗണത്തിലേ പെടുകയുള്ളൂ. അതിന് സകാത് വരില്ല. വിറ്റ കാശ് കൈയ്യില്‍ ഒരു വര്‍ഷം സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതിന് അപ്പോള്‍ സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter