കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാടകക്ക് സകാതുണ്ടോ? വാടകക്ക് നല്‍കുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങള്‍ക്ക് സകാതുണ്ടോ? ഞാന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ കടം വീട്ടാനുണ്ട്. അതിന് സകാതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബില്‍ഡിംഗിനോ മറ്റു വസ്തുക്കള്‍ക്കോ നേരിട്ട് സകാത് വരില്ല. എന്നാല്‍, അതി്ല്‍ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന സംഖ്യ കണക്കെത്തുകയും ചെലവഴിക്കാതെ ഒരു വര്‍ഷം ഉടമസ്ഥതയിലിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ സാധാരണ കാശ് പോലെ അതിന് സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവുന്നതാണ്. നല്‍കാനുള്ള കടത്തിന് സകാത് ഇല്ല, കിട്ടാനുള്ള കടത്തിനാണ് സകാത് നല്‍കേണ്ടത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter