എനിക്ക് മൂന്ന് ഏക്കര്‍ കശുവണ്ടി തോട്ടമുണ്ട്. വില്‍ക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉദ്ദേശ്യമില്ല. എന്നാല്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാല്‍ വില്‍ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അതിന് സകാതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. വില്‍പനക്ക് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ സകാത് ബാധകമാവില്ല. കച്ചവടച്ചരക്ക് എന്ന നിലയിലാണ് ഭൂമിയിലും കെട്ടിടത്തിലുമെല്ലാം സകാത് ബാധകമാവുന്നത്. വില്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വില കൊടുത്ത് ഉടമപ്പെടുത്തിയതിനെയാണ് കച്ചവടച്ചരക്ക് എന്ന് കര്‍മ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലാത്തവ കച്ചവടച്ചരക്ക് ആവുകയില്ല. ആ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉടമപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ, പിന്നീട് വില്‍ക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാല്‍ അത് കച്ചവടച്ചരക്ക് അല്ലാതായിത്തീരുമെന്നും സകാതിന്‍റെ വര്‍ഷം മുറിയുമെന്നും പണ്ഡിതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.  ശേഷം വീണ്ടും അത് വില്‍ക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ അത് വീണ്ടും കച്ചവടച്ചരക്ക് ആയി മാറുകയും അന്ന് മുതല്‍ പുതിയ സകാത് വര്‍ഷം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഉദ്ദേശ്യമാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നര്‍ത്ഥം. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter