ഇരുപത് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഒരു ബിസിനസില്‍ ഒരു തുക നിക്ഷേപിച്ചു. അത് കിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. സകാത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

ജമാല്‍ ദുബൈ

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതും പിടിച്ചുവാങ്ങാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമില്ലാത്തതുമായ സമ്പത്തില്‍ സകാത് ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധമാവില്ല. കിട്ടുകയാണെങ്കില്‍ അതുവരെയുള്ളതിന്‍റെ സകാത് കണക്കാക്കി നല്‍കിയാല്‍ മതി. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter