വിവാഹം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യ രാത്രി വധുവിന്‍റെ വീട്ടിലാവല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വരന്‍റെ വീട്ടിലാവല്‍ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ശരീഅത്തില്‍ പ്രത്യേകമായി വല്ലതും ഉണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുല്‍ ലത്വീഫ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. വിവാഹം എന്നാല്‍ യോഗ്യരായ സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ചില പ്രത്യേക വാക്കുകളിലൂടെ (ഏല്പിക്കലും ഏറ്റെടുക്കലും) സംഭവിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ്. പുരുഷന്‍ (വരന്‍) ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നവന്‍. വരന്റെ രക്ഷിതവാണ് ഏല്പിക്കുന്നവന്‍. ആ കൃത്യം നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതോടെ, വധുവിന് ആവശ്യമായ താമസസൌകര്യമൊരുക്കേണ്ടത് വരന്റെ ബാധ്യതയാണ്. സ്വാഭാവികമായും വരന്ന് സൌകര്യപ്രദവും ശറഇന്ന് വിരുദ്ധമാവാത്തതുമായ വിധം അവന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏതു സ്ഥലമാണോ അവിടെയായിരിക്കണം വധു ജീവിക്കേണ്ടത്. ആചാരപ്രകാരം ഭാര്യാവീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നു എന്നതോ ഭര്‍തൃ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നു എന്നതോ എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter