റജബ് -ശഅബാൻ മാസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

മുഹമ്മദ് സ്വാദിഖ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. റജബ്മാസത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‌. വിശദമായി റജബ് മാസവിശേഷങ്ങള്‍ എന്ന ലേഖനത്തിലും ശഅ്ബാന്‍ മാസത്തെ കുറിച്ച് ശഅ്ബാന്‍ മാസത്തിന്‍റെ പവിത്രത എന്ന ലേഖനത്തിലും വായിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter