നബിമാരും മുർസലുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബൂ ഥാഹിര്‍

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

റസൂല്‍, നബി എന്നിവ അഖീദയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ്. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വിശദമായി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വായിക്കാം.

ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഇമാനോടെ മരിക്കാന്‍ നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter