കര്‍മ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി ശാഫീ മദ്ഹബുകാരായ നാം അഖീദ പരമായി ഏത് മദ്ഹബുകാരാണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ് കോന്നി ...

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. കര്‍മ്മശാസ്ത്ര പരമായി നാല് മദ്ഹബുകള്‍ നില നില്‍കുന്നു. വിശ്വാസ പരമായി രണ്ട് സരണികളാണ് അഹ്‍ലു സ്സുന്നതി വല്‍ജമാഅത് അംഗീകരിക്കുന്നത്. അശ്അരിയ്യയും മാതുരീദിയ്യയും. ഇമാം അബുല്‍ ഹസനുല്‍ അശ്അരിയാണ് അശ്അരി മദ്ഹബിന്റെ സ്ഥാപകന്‍. നാം ശാഫീ മദ്ഹബുകാര്‍ അശ്അരീ വിശ്വാസ സരണിയാണ് പിന്‍പറ്റുന്നത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter