വിഷയം: ‍ Business

ഫ്ലിപ്പ്കാർഡ് പോലോത്ത ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ വഴി ക്രയവിക്രയം നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമാകുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Liyana

May 6, 2024

CODE :Dai13593

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഫ്ലിപ്കാർഡ് പോലോത്ത ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ വഴി ക്രയവിക്രയം നടത്തുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter