വിഷയം: ‍ നോമ്പ്

നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം നിയ്യത്ത് വെച്ചിരുന്നോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ നോമ്പ് ബാഥിലാകുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Hamras

Apr 7, 2024

CODE :Oth13533

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഒരു കർമം പൂർണമായി മുഴുമിച്ചതിനു ശേഷം നിയ്യതിൽ സംശയിച്ചാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത എന്ന് കരുതു മുന്നോട്ട് പോകാം. എന്നാൽ, മുഴുമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിയ്യതിൽ സംശയിച്ചാൽ പ്രസ്തുത കർമം അസാധുവായി തന്നെ പരിഗണിക്കണം.


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter