വിഷയം: ‍ നിസ്കാരം

ജമാഅതായി നിസ്‌ക്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാം എങ്ങനെ നിയ്യത്ത് വെക്കണം?

ചോദ്യകർത്താവ്

Ridha

Jun 7, 2024

CODE :Abo13647

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ജമാഅതായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെയുള്ള നിയ്യതിന്‍റെ കൂടെ "ഞാൻ ഇമായി നിസ്കരിക്കുന്നു" എന്ന് ഇമാം കരുതണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇമാമിന് ജമാഅത് നിസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ.

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter