വിഷയം: ‍ ശാസ്ത്രം

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രീയ അത്ഭുതങ്ങൾ

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammed insaf mk

Sep 21, 2022

CODE :Qur11381

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രത്ഭുതങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter