വിഷയം: ‍ നബി പത്നിമാർ

താഹിറ എന്ന പേരിലാറിയപ്പെടുന്ന നബി പത്നി

ചോദ്യകർത്താവ്

Sabna

Sep 20, 2022

CODE :Abo11379

മഹതി ഖദീജ ബീവി (ഉമ്മഹാതുൽ മുഅ്മിനീൻ 1/ 20)

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter