വിഷയം: ‍ നബി സ്നേഹം

നബി തങ്ങളുടെ സ്നേഹം

ചോദ്യകർത്താവ്

Fathima sana

Sep 21, 2022

CODE :Oth11382

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

തിരു നബി സ്നേഹം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter