സ്വയം അടിച്ചു ശരിപ്പെടുത്തുക

ശിബ്‍ലി (റ) തസ്വവ്വുഫിന്‍റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച ആദ്യ കാലത്ത്, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വഴിയിലൂടെ പോകും. എന്നിട്ട് ഒരു കെട്ട് വടികളുമായി വരും. രാത്രിയിൽ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ അവയിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പ് എടുത്ത് സ്വന്തത്തെ നന്നായി പ്രഹരിക്കുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നേരം വെളുക്കും മുമ്പേ, ആ കെട്ടിലെ വടിയെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോഴദ്ദേഹം കൈകാലുകൾ ചുമരിൽ തല്ലി സ്വയം ശിക്ഷണം നടത്തുമായിരുന്നു.

 

(രിസാല 256)

Leave A Comment

Related Posts

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter