വിഷയം: ‍ .

തഖ്’വയുടെ അടയാളങ്ങള്‍ എത്ര?

ചോദ്യകർത്താവ്

Anshada

Jun 8, 2021

CODE :Abo10192

അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

അല്ലാഹുവിന്‍റെയും തിരുനബി(സ്വ)യുടെയും കല്‍പനകള്‍ മനസാ വാചാ കര്‍മണാ അംഗീകരിക്കുകയും നിരോധനകള്‍ അതേപ്രകാരം വെടിയുകയും ചെയ്യലാണല്ലോ തഖ്’വയുടെ സാങ്കേതികമായ വിവക്ഷ. ആയതിനാല്‍ മേല്‍പറയപ്പെട്ട അംഗീകരിക്കലും വെടിയലും ഏതു കാര്യമായാലും അതെല്ലാം തഖ്’വയുടെ ഭാഗമാണ്.

തഖ്’വക്ക് പ്രത്യേകമായ അടയാളങ്ങള്‍ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പറയാനാകില്ല. ദീനിന്‍റെ ശിആറുകളെയും ചിഹ്നങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുക, ധനം അഗതികള്‍ക്കും അനാഥര്‍ക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക, ദിക്റുകള്‍ പതിവാക്കുക, വിനയാന്വിതനാവുക, ആരാധനകള്‍ മുറ പോലെ ചെയ്യുക, തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും വെടിയുക, ആര്‍ത്ഥിയില്ലാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തഖ്’വയുടെ ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങളാണ്.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter