വിഷയം: ‍ ഉള്ഹിയ്യത്

ഉള്ഹിയത്തിൽ അറവ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര മാംസം എടുക്കാം?

ചോദ്യകർത്താവ്

Fabi

Jun 19, 2024

CODE :Haj13690

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ഉൾഹയ്യതുമായുള്ള കൂടുതൽ വിവരണത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter