85 ഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള സ്വര്‍ണ്ണത്തിലാണല്ലോ സകാത് നിര്‍ബന്ധമാകുന്നത്. അതില്‍ സകാത് ആയി നല്‍കേണ്ടത് സ്വര്‍ണ്ണം തന്നെയാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അനുവദനീയമായ ആഭരണമല്ലാത്ത സ്വര്‍ണ്ണം 85 ഗ്രാം എത്തിയാല്‍ സകാത് നിര്‍ബന്ധമാവും. ആ കണക്ക് എത്തിയാല്‍ മുഴുവന്‍ തുകക്കും സകാത് നല്‍കേണ്ടതാണ്. സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്‍റെ സകാത് ആയി നല്‍കേണ്ടത് സ്വര്‍ണ്ണം തന്നെയാണെന്നാണ് ശാഫീ മദ്ഹബ് പ്രകാരമുള്ള നിയമം. ഹനഫീ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് കാശും നല്‍കാവുന്നതാണ്, എന്നാല്‍, ഹനഫീ മദ്ഹബില്‍ കണക്കെത്തിയാല്‍ അനുവദനീയമായ ആഭരണത്തിനും സകാത് ഉണ്ട് എന്നത് ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. ആകെയുള്ളതിന്‍റെ രണ്ടര ശതമാനമാണ് സകാത് ആയി നല്‍കേണ്ടത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter