എന്‍റെ കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്വര്‍ണ്ണം ഞാന്‍ ഒരു കടയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാസം തോറും അതിന്‍റെ ലാഭം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വിധി എന്ത്? സകാത് എങ്ങനെ?

ചോദ്യകർത്താവ്

നൂറുദ്ദീന്‍ കെപി

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. സ്വര്‍ണ്ണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതും സ്വര്‍ണ്ണക്കചവടത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നതും മുമ്പ് നാം വിശദമാക്കിയതാണ്. അത് ഇവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. കച്ചവടത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിടത്ത്, കച്ചവടത്തിന്‍റെ സകാത് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാവുമ്പോള്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഏതു കച്ചവടത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിന്‍റെ നിയമം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അത് ചെലവായിപ്പോയാല്‍ സകാത് വരില്ല, ചെലവാക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാല്‍ കണക്ക് എത്തി വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാവുമ്പോള്‍ സകാത് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്. ലാഭത്തിന്‍റെ സകാത് മുമ്പ് നാം വിശദമാക്കിയത് ഇവിടെ വായിക്കാം. ഇടപാടുകളില്‍ പൂര്‍ണമായും ഇസ്‌ലാമിക രീതി സ്വീകരിക്കുവാന്‍ നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter