വിഷയം: ‍ സകാത്

അനാഥർക്ക് സകാത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ

ചോദ്യകർത്താവ്

Nihad

Mar 26, 2023

CODE :Abo12162

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ സദാ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

അനാഥരായതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അനാഥർക്ക് സകാത് കൊടുക്കാവതല്ല. സകാത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മറ്റു അവകാശ നിബന്ധനകൾ ഒത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ സകാത് കോടുക്കാവൂ. സകാത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവകാശ നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നാഥൻ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter