വിഷയം: ‍ ഉംറ

ഉംറക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുന്നത്ത് കുളിയുടെ നിയ്യത്ത് അറബിയിൽ ഏതുരൂപത്തിലാണ് വെക്കേണ്ടത്??

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammed Rashid

Aug 3, 2022

CODE :Haj11281

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

 ഉംറക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം കട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് (ഖുലാസ്വ). ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് മലയാളത്തിൽ കരുതാവുന്നതാണ്. അറബിലാണെങ്കിൽ

نويت أداء سنة غسل الإحرام

എന്നോ

نويت سنة غسل الإحرام

എന്നോ മനസ്സിൽ കരുതി നിയ്യത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്.

 കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter