വിഷയം: ‍ സിനിമ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ

സിനിമ ഇല്ലായ്മയെ യഥാർത്ഥമാക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ അത് കളവിന്റെ വിധിയിലാണോ വരുന്നത്

ചോദ്യകർത്താവ്

യൂനുസ്

Sep 15, 2022

CODE :Oth11361

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

ഉദ്ദിഷ്ട ആശയം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി  അഭിനയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന കഥാ രൂപമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സിനിമ.  ഇല്ലായ്മയെ യഥാർത്ഥമാക്കലല്ലത്.   ഐക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന  ഒരു ടീച്ചർ, കുട്ടികൾക്ക്  ഐക്യത്തിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോലെ . ഏതൊരു കഥ വായിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഒരു അയഥാർത്ഥ രൂപം രൂപപ്പെടാതിരിക്കില്ല. ഒരേ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ വ്യത്യസ്ഥ രൂപങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്.   ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത അയഥാർത്ഥ രൂപങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുകയാണ് സിനിമ.  അതിനാൽ, സിനിമ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും അനുവദനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുകയല്ല. അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്ന് വിശദീകരിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനുശേഷമാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് വിധി പറയാൻ പറ്റുക .  കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter