വിഷയം: ‍ Fiqh

വാടക ഗര്ഭപാത്രം

ചോദ്യകർത്താവ്

Adham

Sep 18, 2022

CODE :Dai11370

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

 വാടക ഗർഭപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter