വിഷയം: ‍ മയിൽ പീലി

ജീവനുള്ള മയിലിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞു വീഴുന്ന പീലി നജസ് ആണോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Shemi

Nov 2, 2022

CODE :Qur11661

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാതും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ.

ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ജീവികളിൽ നിന്ന് അവക്കു ജീവനുള്ള സമയത്തോ അറുത്തതിനു ശേഷമോ പിരിഞ്ഞു വീഴുന്ന മുടിയും തൂവലും താഹിറാണ്(ശുദ്ധമാണ്) (ഫത്ഹുൽ മുഈൻ). അതു പോലെത്തന്നെ, കൊല്ലാൻ പാടില്ലാത്ത ജീവികൾ(തത്ത, മൂങ്ങ, മരംകൊത്തി, മയിൽ പോലോത്ത ജീവികളെ) ഭക്ഷ്യയോഗ്യവുമല്ല( ഖുലാസതുൽ ഫിഖ്ഹ്).  'മയിൽ' ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ജീവി ആയതിനാൽ അതിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു വീഴുന്ന(ജീവനുള്ള സമയത്തായാലും ശരി) പീലി നജസാണ്.

 കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter