വിഷയം: ‍ Fiqh

കണ്ണിലും ചെവിയിലും മരുന്ന് ഉറ്റിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Fathima Thasneem

Mar 30, 2024

CODE :Fas13459

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

നോമ്പ് നോറ്റ് കണ്ണിൽ മരുന്നുറ്റിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയില്ല. ചെവിയിലാണെങ്കിൽ നോമ്പ് മുറിയുകയും ചെയ്യും. അകാരണമായി കണ്ണിലും ഉറ്റിക്കാതിരിക്കലാണ് ഉത്തമം.


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter