ശഅ്ബാന്‍ 15ലെ നോമ്പിന് തെളിവെന്ത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

ഹാരിസ് അസ്ഹരി

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ശഅ്ബാന്‍ 15ലെ നോമ്പിനെക്കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചും വന്ന പ്രാമാണികമായ തെളിവുകളും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി ഇവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ!

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter