വിഷയം: ‍ സ്ത്രീകളിടെ ജോലി

മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിമ്മിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയരിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Ruhaila

Oct 8, 2022

CODE :Abo11497

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

സ്ത്രീ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ ഇസ്ലാം നിരുപാധികം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ഭർത്താവിൻറെ സമ്മതത്തോട് കൂടെ, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതും സ്ത്രീക്ക് അനുവദനീയമാണ്.  അതിനാൽ,  ഒരു സിമ്മിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയരിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ  സ്ത്രീക്ക് വിരോധമില്ല.   

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter