നബി (സ)യുടെ 4 പെണ്‍ മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചവര്‍ ആരൊക്കെയാണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

സിറാജ്

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ പ്രവാചകര്‍ (സ)യുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി പ്രവാചകരുടെ സന്താനങ്ങള്‍ എന്ന ലേഖനത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും അതില്‍ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter