വിഷയം: ‍ സിനിമ

ഇസ്ലാമിന് എതിരല്ലാത്ത രീതിയിൽ സിനിമക്ക് കഥ എഴുതുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി എന്ത്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Binth noor

Oct 9, 2022

CODE :Oth11514

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള സിനിമക്ക് ഇസ്ലാമിന് എതിരല്ലാത്ത രീതിയിൽ കഥ എഴുതുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. അനുവദനീയമാണ്. സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter