ഭാര്യാ ഭര്ത്താക്കന്മാര്‍ തറാവീഹ് നമസ്കാരം ജമാതായി നിസ്കരികാമോ? എന്താണതിന്റെ നിബന്ധനകള്‍?

ചോദ്യകർത്താവ്

shameem

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ജമാഅത് സുന്നതുള്ള ഏത് നിസ്കാരവും പോലെ തറാവീഹും ഭാര്യാ-ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ക്ക് ജമാഅതായി നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ ജമാഅതായി നിസ്കരിക്കുമ്പോള്‍ സാധാരണ ജമാഅത് നിസ്കാരത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെയാണുള്ളത്. മഅ്മൂം സ്ത്രീ മാത്രമാവുമ്പോള്‍ പുരുഷന്‍ നില്‍ക്കുന്ന പോലെ തൊട്ടടുത്തായി വലത് ഭാഗത്ത് നില്‍ക്കരുത്. മറിച്ച് നേരെ പിന്നില്‍ അല്‍പം പിന്നിലേക്ക് മാറി വേണം നില്‍ക്കാന്‍.  അതോടൊപ്പം, ഒരു കാരണവശാലും സ്ത്രീ ഇമാമത് നില്‍ക്കുകയും അരുത്. പുരുഷനുണ്ടെങ്കില്‍ അവന്‍ തന്നെയാണ് ഇമാം ആയി നില്‍ക്കേണ്ടത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter