തലയില്‍ എണ്ണ തേച്ചു കുളിച്ചാല്‍ കുളിയുടെ സുന്നത് നഷ്ടമാവുമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

minhaj.silverhills

Aug 25, 2016

CODE :

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഇല്ല, എണ്ണയിട്ടത് കൊണ്ടത് സുന്നതായ കുളി നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. സുന്നതായ കുളികള്‍ക്ക് ആ നിയ്യത് വേണമെന്നതും എണ്ണതേച്ചത് കൊണ്ട് അത് കഴുകിക്കളയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുളിക്കുന്നതെങ്കില്‍ സുന്നത് നഷ്ടമാവുമെന്നതും ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില്‍ എണ്ണയിടല്‍ സുന്നതാണെന്ന് കര്‍മ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter