അസ്സലാമുഅലൈക്കും നബി(സ്വ) കഴിച്ച ഇറച്ചി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്എന്ന് വിവരിച്ചാലും ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Muhammad Saheer

Dec 24, 2018

CODE :Oth9015

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകർ (സ്വ) യുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും അനുചരന്മാരുടേയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.

കോഴി, ആട്, മുയൽ, ഒട്ടകം, കടൽ മത്സ്യം, കാട്ടു കഴുത എന്നിവയുടെ ഇറച്ചി നബി (സ്വ) കഴിച്ചിരുന്നു (ബുഖാരി, മുസ്ലിം) 

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് നൽകട്ടേ.

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter