വിഷയം: ‍ നിസ്കാരത്തിലെ തക്ബീർ

നിസ്കാരത്തിൽ റുകൂഇന് ശേഷം ഇഅ്തിദാലിലാണ് ഇമാമിനെ തുടർന്നതെങ്കിൽ സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സുജൂദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും തക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

YOOSUF AHMED

Oct 30, 2022

CODE :Pra11651

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാതും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ .

ഇമാം ഇഅ്തിദാലിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ നിയ്യത് വെച്ച് തക്ബീറതുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലി കൈ കെട്ടുക. എന്നിട്ടു കൈ അഴിച്ചുട്ടു ഇഅ്തിദാലിൽ ചൊല്ലൽ സുന്നതുള്ള ദിക്ർ ചൊല്ലുക. ശേഷം, ഇമാം തക്ബീർ ചൊല്ലി സുജൂദിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളും തക്ബീർ ചൊല്ലി കൊണ്ടായിരിക്കണം(സുന്നത്) സുജൂദിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ, സുജൂദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നതുണ്ട്. (ഫത്ഹുൽ മുഈൻ)

 കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter