വിഷയം: ‍ നിസ്കാരം മുറിക്കൽ

നിസ്കാരം മുറിക്കാൻ കരുതിയാൽ നിസ്കാരം ബാഥിലാകുമോ ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Jabar Kattippara

Nov 6, 2022

CODE :Pra11676

അല്ലാഹുവിൻറെ തിരുനാമത്തിൽ, അവന് ആണ് സർവസ്തുതിയും, നബിയിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിൻറെ സ്വലാതും സലാമും സദാ വർഷിക്കട്ടെ.

നിസ്കാരം  മുറിക്കാൻ കരുതിയാൽ നിസ്കാരം ബാഥിലാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ, അനാവശ്യമായി  നിസ്കാരം മുറിക്കുന്നത് നല്ലതുമല്ല. സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ അതു (മുറിക്കൽ ) കറാഹതും ഫർള് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ ഹറാമാണ്. 

കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ 

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter