വിഷയം: ‍ ളുഹാ നിസ്കാരം

ളുഹാ നിസ്കാരം എത്ര റക്അതാണ് ?

ചോദ്യകർത്താവ്

FIROZ SHAH MOHAMMED

Apr 2, 2024

CODE :Pra13488

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

ളുഹാ നിസ്കാരത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter