വിഷയം: ‍ വലി പെരന്നാൾ

വലി പെരുന്നാളിന്‍റെ സമയം എപ്പോഴാണ്?

ചോദ്യകർത്താവ്

Razi

Jun 16, 2024

CODE :Pro13677

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവന് ആണ്  സര്‍വ്വ സ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

വലി പെരുന്നാൾ ദുൽ ഹിജ്ജ പത്തിനാണ്. എന്നാൽ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കർമങ്ങൾ മുമ്പിലും പിന്നിലുമായുള്ള ദിവസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈമാനോടെ ജീവിക്കാനും ഈമാനോടെ മരിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter