വിഷയം: ‍ നോമ്പ്

നോമ്പ്കാരനായിരിക്കെ നെറ്റിയിൽ വിക്സ് പുരട്ടാമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്

Fazlu

Mar 26, 2023

CODE :Oth12161

അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ സദാ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ

തടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരി വസ്തു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കലിലൂടെയാണ് നോമ്പ് മുറിയുന്നത്. നെറ്റിയിൽ വിക്സ് പുരട്ടൽ കൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല.

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നാഥൻ തുണക്കട്ടെ

ASK YOUR QUESTION

Voting Poll

Get Newsletter